Algemene voorwaarden

1. Begripsbepaling

1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Node Venlo.
1.2. Node Venlo: eenmanszaak Node Venlo (KvK nr. 80014305), bereikbaar via: Kerboschstraat 34, 5913 WH Venlo of nodevenlo@ziggo.nl.
1.3. Opleiding: opleiding of training verzorgt door Node Venlo.
1.4. Deelnemer: degene die aan een opleiding van de Venlo deelneemt.
1.5. Incompany traject: een maatwerk opleiding die de Node Venlo exclusief organiseert voor één of meer opdrachtgevers.
1.6. Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met Node Venlo.
1.7. Training: een opleiding waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving.
1.8. Opleiding: training of Incompany traject, dan wel enige andere vorm van opleiding van Node Venlo. Een opleiding kan bestaan uit meerdere opleidingsmodules (in het geval van trainingen of een Incompany traject.
1.9. Offerte: ieder aanbod van Node Venlo tot het sluiten van een overeenkomst, al dan niet op verzoek van een opdrachtgever.
1.10. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Node Venlo en een opdrachtgever.
1.11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:230g sub e BW, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.
1.12. Partijen: Node Venlo en opdrachtgever tezamen.
1.13. Schriftelijk: per brief op per e-mail. 

2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst.
2.2. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.
2.3. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) offerte en de (gesloten) overeenkomst wanneer opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij Node Venlo. 

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. De offertes zijn vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig.
3.2. Onverlet het bepaalde in lid 5, komt de overeenkomst tot stand door schriftelijke instemming van Node Venlo, inschrijving bij of opdracht aan Node Venlo en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Node Venlo.
3.3. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen Node Venlo en opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten.
3.4. Eventuele van de offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de overeenkomst, binden Node Venlo slechts indien deze door Node Venlo schriftelijk zijn bevestigd. 

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Met Node Venlo gesloten overeenkomsten leiden voor Node Venlo tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Node Venlo zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.
4.2. Door opdrachtgever genoemde termijnen of tussen Node Venlo en opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden Node Venlo dus niet. 4.3. Node Venlo is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als Node Venlo voor de uitvoering van een met Node Venlo gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Node Venlo gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren. 

5. Vertrouwelijkheid

5.1. Node Venlo en/of door Node Venlo ingeschakelde derden zullen de door de opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. 

6. Prijzen

6.1. Alle door Node Venlo genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. Arrangements- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.nodeVenlo.nl.

7. Facturering en betaling

7.1. Node Venlo factureert na totstandkoming van de overeenkomst.
7.2. Opdrachtgever zal aan Node Venlo verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij door Node en opdrachtgever anders is afgesproken.
7.3. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is opdrachtgever in dit geval ook de daadwerkelijk gemaakte incassokosten verschuldigd. 

8. Verplaatsing of annuleringen door Node Venlo

8.1. Node Venlo is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding, een opleidingsmodule of een coachingsgesprek te verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de opdrachtgever het recht heeft de verplaatste opleiding, opleidingsmodule of coachingsgesprek, zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan Node Venlo betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coachingsgesprek(ken). 

8.2. Node Venlo is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding, opleidingsmodule of een coachingsgesprek te annuleren, in welk geval er samen zal worden gekeken naar een alternatieve datum of de opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan Node Venlo betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coachingsgesprek(ken). 

9. Annuleringen door opdrachtgever

Herroepingsrecht bij overeenkomst op afstand 

9.1. Opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. 

Annuleren trainingen 

9.2. Een training kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Node Venlo gerechtigd is de volgende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen: 

a. bij annulering binnen drie maanden voor aanvang:  50,- administratie-/ annuleringskosten;
b. bij annulering binnen zes weken voor aanvang: 50% van de prijs;
c. bij annulering binnen twee weken voor aanvang: 100% van de prijs.
9.3. Een geplaatste deelnemer mag zich voor aanvang van de opleiding (eerste bijeenkomst) laten vervangen. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de opdrachtgever de prijs aan Node Venlo verschuldigd. 

9.4. Indien een deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen drie weken voor aanvang als genoemd in lid 2 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht. 

9.5. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). 

Annuleren Incompany trajecten 

9.8. Incompany trajecten kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Node Venlo gerechtigd is de volgende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen: 

a. bij annulering tot één maand voor aanvang: de daadwerkelijk door Node Venlo gemaakte kosten (door Node Venlo te specificeren), waaronder in elk geval een bedrag van  150,- aan administratie-/annuleringskosten;
b. bij annulering binnen één maand voor aanvang: het deel van de prijs dat reeds door Node Venlo is gefactureerd, alsmede de daadwerkelijk door Node Venlo gemaakte kosten (door Node Venlo te specificeren). 

10. Tussentijdse beëindiging door opdrachtgever

10.1. Indien de opdrachtgever na aanvang van de opleiding de overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de opdrachtgever aan Node Venlo betaalde of nog verschuldigde bedrag.
10.2. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de opleiding de overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van Node Venlo op opdrachtgever per direct opeisbaar. 

11. Aansprakelijkheid

11.1. In geval aansprakelijkheid van Node mocht komen vast te staan, is Node Venlo slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.
11.2. Node Venlo is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade).
11.3. Node Venlo is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat Node Venlo bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.
11.4. De omvang van de aansprakelijkheid van Node Venlo voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Node Venlo door de verzekeraar van Node Venlo.
11.5. Indien de Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.
11.6. De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Node Venlo. 

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Node Venlo ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Node Venlo houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. 

12.2. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen. 

13. Persoonsgegevens

13.1. Node Venlo verwerkt de door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement.
13.2. De opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Node Venlo
.

14. Klachtenprocedure

Dup(l)op is een onderdeel van Node (www.nodevenlo.nl),  klachten zullen in eerste instantie door Margot Claessens van Node, behandeld worden. Bij een klacht over Dup(l)op, m.b.t. het cursusaanbod of de cursusleider Margot Claessens, kan deze klacht zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend.  De cursist die aan Dup(l)op deelneemt of heeft deelgenomen, kan tot één maand na afsluiting van de Dup(l)op een schriftelijke of mondelinge klacht over de uitvoering Dup(l)op of de begeleiding gedaan door Margot Claessens indienen. Op iedere klacht wordt binnen 14 dagen gereageerd, het streven is om deze binnen 1 maand af te handelen.

Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan binnen 14 dagen in kennis gesteld, het uitstel wordt toegelicht en bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer NODE verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Mocht de klager geen genoegen nemen met de door Node Venlo voorgestelde oplossing van de klacht, dan zal onder begeleiding van Mr. Q. Van Riet, mediator en eigenaar van advocatenkantoor Q.J. van Riet, een onafhankelijke en professionele conflictbemiddelaar, een oplossing gezocht worden. Het oordeel van mediator Mr. Q. van Riet is voor Node bindend en eventuele consequenties worden binnen 14 dagen door Node afgehandeld.

De kosten van de mediator worden door beide partijen ieder voor een gelijk deel gedragen.

Node Venlo zal de klacht en de geproduceerde stukken als dossier registreren en voor de duur van 5 jaar bewaren.